Schlagwort: obstetrics; psychosomatics; methodological levels; psychodynamic psychotherapy; psychosomatic diseases of pregnancy; therapy; prevention